LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.czZÁZNAMY ZE ZASEDÁNÍ - INFO

18. zasedání Zastupitelstva města Příbora
čtvrtek 3. 11. 2016 v 16 hodin
jednací sál piaristického kláštera v Příboře

on-line přenos

Program 18. zasedání ZM - za bodem programu je uvedeno jméno předkladatele daného bodu

18/1 Zahájení, schválení programu, starosta

18/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora, JUDr. Berger

18/3 Kontrola přijatých usnesení,MUDr. Jurečka

18/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Igor Vaněk

18/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis č. 23 z OV Hájov ze dne 19. září 2016
Zápis č. 17 z FV ze dne 11. října 2016
Zápis č. 14 z KV ze dne 20. září 2016
- Vyjádření kontrolovaného subjektu pravidla VFP 1, VFP 2,
- korespondence 1, korespondence 2,
- odstoupení p. Pařízka,
- pověření ke kontrole,
- zápis o kontrole pravidla VFP,
- zápis o kontrole str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8
Zápis č. 15 z KV ze dne 11. října 2016 – vyřízení, nejasnosti
předsedové

18/5/1 Volba člena kontrolního výboru ZM města Příbora,starosta

18/6 Majetkoprávní záležitosti
18/6/1 Prodej pozemku – Jarnot,místostarostka

18/6/2 Prodej pozemku – Huvarová, místostarostka

18/6/3 Výkup pozemku – Kantor, místostarostka

18/6/4 Výkup pozemku – Zátopkovi, místostarostka

18/6/5 Majetkoprávní vypořádání – Rulfová, Gilar, místostarostka

18/6/6 Majetkoprávní vypořádání – Ing. Klozíková, místostarostka

18/6/7 Kupní smlouva – Povodí Odry, místostarostka Příloha

18/7 Hlavní program
18/7/1 Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních dopadů, místostarostka

18/8 Organizační záležitosti
18/8/1 Výjimka z Pravidel č. 5/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory materálně-technické podpory z rozpočtu města Příbora, místostarostka

18/8/2 Plán odpadového hospodářství 2017 až 2021, místostarostka

18/8/3 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Jičínská, starosta

18/8/4 Využívání služeb technologického centra města Kopřivnice, starosta

18/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

18/10 Zpráva návrhové komise

18/11 Závěr

------------------------------------------8. zasedání Zastupitelstva města Příbora - čtvrtek 24. 9. 2015,
on line přenos začne v 16 hodin.
Materiály v anomynizované podobě jsou k nahlédnutí zde:
http://www.pribor.eu/obcan/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/?page=1
POZVÁNKA
http://www.pribor.eu/e_download.php?file=data/messages/obsah399_5.pdf&original=08-01+Pozv%C3%A1nka+na+8.+zased%C3%A1n%C3%AD+ZM+dne+24.09.2015.pdf

---------------------------
7. 4. 2014 ZASEDÁNÍ ZVEŘEJNĚNO
------------------------

AKTUÁLNĚ 25. 3. 2014
V PRVNÍM DUBNOVÉM TÝDNU ZVEŘEJNÍME ZÁZNAM BŘEZNOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA R. 2014
------------------------
19. 3. 2014

VYSÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA


Město zveřejnilo na svých stránkách anketu:
otázka zní Využili byste záznam zasedání - ano, ne.
V aktualitách se píše:
"Vyhlásili jsme novou anketu týkající se vysílání záznamu ze zasedání zastupitelstva. V současné době není záznam z důvodu ochrany osobních údajů vysílán. Touto anketou zjišťujeme zájem, zda záznam upravený o citlivé údaje vysílat či nikoliv."
Naposledy byla podobná anketa zveřejněna před asi 4 lety. Tehdy zájem byl - jednoznačně. Uvidíme, co nyní. Citlivými údaji jsou například adresy a rodná čísla osob, o nichž se na zasedání hovoří, někdy i jména - to v případě, že byste je vy diváci mohli identifikovat. S natáčením osob, které se zasedání účastní - zastupitelé, úředníci, občané /i když vystoupí/ - problém není.
Je pravda, že pokud se město rozhodne záznamy opět zveřejňovat, přibude práce pracovníkům kanceláře vedení. Budou muset sledovat, kdy padl citlivý údaj, označit čas, kdy to bylo a ten pak my přippřepisu zasedání ztlumíme - stáhneme zvuk na oněch pár vteřin. Jiná cesta není. Tyto minizásahy ale smysl jednání a jeho obsah nijak neovlivní.
Tady můžete vyjádřit svůj názor. Rádi bychom už březnové zasedání zveřejnili.
http://www.pribor.eu/ankety/index.phtml?&menu=4638

Pokud záznam budeme vysílat, pak na plátně i na dveřích zasedací místnosti se objeví cedule se zněním:

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Z jednání zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam, který bude umístěn na internetových stránkách města.
Občan tímto upozorněním bere na vědomí, že svým vstupem do zasedací místnosti poskytuje konkludentním způsobem svolení k pořízení audiovizuálního záznamu a k jeho použití na www.???.cz

Možná se objeví jen stránky televize, nikoli města - uvidíme 20. 3. 2014.

AKTUALIZACE:
Tak teď už je jisté, objeví se pouze stránky televize. O tom, že se zasedání objeví na stránkách města, se musí ještě rozhodnout. Zřejmě bude rozhodovat, jakým způsobem a kdy - kancelář pana tajemníka.
----------------------------------------------------------------------------


S největší pravděpodobností už nebudete mít možnost sledovat záznamy ze zasedání. Většina měst záznamy na svých webových stránkách ruší. Důvodem je obava z pokutování ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší info o pokutách zatím nemáme, ale pokusíme se zjistit, jaká je situace. Tento úřad uvádí, že cituji: "...při veřejném zasedání nelze vyloučit, že mohou být zastupiteli i jinými účastníky proneseny výroky, které osoba, jíž se týkají, může považovat za neoprávněné zveřejňování osobních, případně i citlivých údajů..." Ovšem také dodává, že "...pokud se taková osoba cítí poškozena, může se svého práva a případného zadostiučinění domáhat pouze soudní žalobou na ochranu osobnosti podle § 11 - § 16 občanského zákoníku.". Tak uvidíme. Zatím jsme byli požádání pracovníky vedením kanceláře města, abychom záznamy nezveřejňovali. Situaci řešila rada města na své schůzi 4. 6.

DODATEK: 5. 6. 2013
Rada města Příbora rozhodla změnit smlouvu s dodavatelem záznamů - záznamy se budou pořizovat nadále, ale nebudu se zveřejňovat na internetu. Poslouží pouze v případě potřeby pro formulaci usnesení, popř. budou plnit funkci zápisů.
Pokud skutečně budou mít formu zápisů, musely by být záznamy do tří měsíců od natočení skartovány.
Záznamy poslouží také pro přípravu zpravodajství ze zasedání, v tomto případě není problém s anonymizací a není vlastně žádný problém - viz reportáž z mimořádného zasedání:
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=472&kategorie=94 - 3. Vodovod a kanalizace v ul. Na Benátkách, REPORTÁŽ ze zasedání

DODATEK: 11. 6. 2013
http://www.novinky.cz/domaci/304469-zverejnovani-videozaznamu-z-jednani-zastupitelu-podporil-soud.html

VÍCE Z ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=331#a75 - prosím, celý (i s #a75) odkaz zkopírujte do lišty a otevřete.
Z materiálu mimo jiné vyplývá (uvedeno v závěru):
Na rozdíl od přímého přenosu z jednání zastupitelstva považuje Úřad za stávající právní úpravy za nepřípustné zveřejňování neanonymizovaných záznamů z jednání zastupitelstva na webových stránkách obce, při kterém dochází k uchovávání osobních údajů v záznamech obsažených, tedy jejich zpracování ve smyslu definice zákona o ochraně osobních údajů se zpřístupňováním neomezenému okruhu příjemců. Případné zpřístupňování videozáznamu jednání je podle názoru Úřadu ve stejném režimu jako zpřístupňování zákonem o obcích stanoveného zápisu.
A dodáváme - v tom případě by musel být neanonymizovaný záznam po třech měsících skartován.
Anonymizovaný - to je ten, v němž by se neobjevovala jména - viz materiál Úřadu... A ten, zdá se, by mohl být zveřejňován. Těmi jmény máme na mysli jména nikoli zastupitelů nebo úředníků nebo osob přítomných na zasedání, ale například jména a adresy těch, kteří chtějí koupit či prodat pozemek, nebo o něco žádají a nedali předem písemný souhlas s tím, že jejich jména mohou padnout během zasedání, které se bude vysílat ze záznamu. Přímý přenos není "na závadu".

http://www.bezkorupce.cz/platforma/videozaznamy/postoj_uoou/

http://www.bezkorupce.cz/platforma/videozaznamy/

http://www.bezkorupce.cz/vypnete-kamery-zasedli-vasi-zastupci/

OSTATNÍ ODKAZY JE OPĚT NUTNÉ CELÉ ZKOPÍROVAT DO HLAVNÍ LIŠTY A OTEVŘÍT:
http://www.praha-vinor.cz/dokumenty/stanovisko_2004_2.pdf

velmi zajímavé: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2012/10/12_09_17-odpov%C4%9B%C4%8F-UnL-106.pdf

http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2013/01/Zve%C5%99ej%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-audiovizu%C3%A1ln%C3%ADch-z%C3%A1znam%C5%AF-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-zastupitelstva.pdf

http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2013/01/rozhodnuti-MV-bod-IIIa-vydavani-zvukovych-zaznamu.pdf

Soubory ke stažení

2013-24S, 25, 03. ZM ruší se vysílání zasedání.wmv (velikost: 20040kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage